Следни испити

Август/Септември
П В С Ч П С Н
20212223242526
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
сите

Новости

23 Мај 2018

Се известуваат студентите дека е објавен распоред за испити во јунска и септемвриска испитна сесија за академска 2017/18 год. за сите студиски програми.

Линк кон испитите од сите сесии.

повеќе

15 Јануари 2018

За студентите од прв, втор, трет, четврт и петти семестар задолжително пријавување на испитите за јануарска сесија преку iKnow системот.

повеќе

29 Ноември 2017

Познати добитниците на наградите за истражувачки труд и есеј на распишаниот награден конкурс на УКЛО. Две од првите три награди за студентите од ТФБ. Честитки до Филип Лазоски (прва награда) и Игор Стерјовски (трета награда) за истражувачки трудови. 

повеќе

30 Јануари 2015

Се известуваат студентите на Технички факултет – Битола дека заради новите законски прописи скриптарата нема да работи почнувајќи од 01.02.2015 год.

повеќе

Ред. проф. д-р Елизабета Христовска

prof. Dr Elizabeta Hristovska


Основна литература:

Кабинет 210 Локал 156 Дир. телефон +389 (0)47 207 756 Email elizabeta.hristovska@uklo.edu.mk Консултации Понеделник 12:00-13:30; Вторник 11:30-13:00
Биографија

CV

Родена на 12.11.1969 год. во Битола. Основно и средно образование завршила во Битола со континуиран одличен успех. Студиите ги завршила на Техничкиот факултет во Битола 1993 год, на машинскиот отсек, во рекорден рок со просечна оценка на студирање 9,11. За вака постигнатите резултати, во текот на студиите била истакнувана како најдобар студент на генерацијата и примала стипендија од Министерството за наука на РМ по критериумите за талентирани студенти. Во текот на студиите ја извршувала задачата демонстратор по предметот Јакост на материјали. Постдипломските студии ги завршила на Машинскиот факултет во Скопје 1997 год, на Институтот за машински конструкции и механизациони машини и возила. Како постдипломец покажувала исто така натпросечни резултати положувајќи ги редовно предвидените испити со највисоки оценки. Како постдипломец користела стипендија за научни и стручни кадри од Министерството за наука на РМ. Докторската дисертација ја одбранила на Машинскиот факултет во Скопје 2000 год. На Техничкиот факултет во Битола е од 1996 год. кога се вработила како помлад асистент по група предмети од катедрата по механика. Усовршувајќи се и напредувајќи во својата кариера денес е редовен професор по група предмети од областите: Општо машинство, проектирање и машински конструкции; Транспортна механизација; Земјоделско машинство и механизација и Техничка механика и механика на цврсто тело. Предава на  студии од прв циклус на Отсекот за индустриско инженерство и менаџмент, Машинскиот отсек, Отсекот за графичко инженерство и Отсекот за сообраќај и транспорт. Наставник е на студии од втор циклус на Отсекот за индустриско инженерство и менаџмент, Машинскиот отсек и Отсекот за графичко инженерство. Исто така како наставник  покрива предмети на трет циклус на студии на Отсекот за индустриско инженерство и менаџмент, Машинскиот отсек и Отсекот за графичко инженерство. Има акредитација за ментор на магистерски трудови и докторски дисертации. Извесно време беше наставник по предметот Земјоделски машини и опрема на Факултетот за биотехнички науки во Битола. Во периодот 01.10.2006 до 01.10.2010 год. ја обавувала функцијата продекан за настава во Техничкиот факултет-Битола. Од 17.04.2012 год. е раководител на студиите од втор циклус на отсекот за индустриско инженерство и менаџмент. Од 02.10.2011 до 29.09.2015 год. е член и претседател на Комисијата за самоеваулација на Технички факултет-Битола. Член е на универзитетскиот Сенат од 23.11.2016 год.

 

 

Важни датуми на научно и стручно усовршување

Дипломира: 29.06.1993 год. на Техничкиот факултет во Битола со дипломската работа со наслов Проектирање на градежен кран
Магистрира: 04.04.1997 год. на Машинскиот факултет во Скопје со магистерскиот труд со наслов Оптимирање на преносници за погон на ротирачкото тркало кај багерите
Докторира: 28.06.2000 год. на Машинскиот факултет во Скопје со докторската дисертација со наслов Корелација на деформационо-напонските и конструктивните карактеристики на затегите со носечката конструкција на работниот орган на багерите

Избор за помлад асистент: 01.03.1996 год., Технички факултет-Битола

Предвремен избор за асистент: 26.12.1997 год., Технички факултет-Битола
Реизбор за асистент: 20.02.2001 год., Технички факултет-Битола
Избор за доцент: 16.10.2001 год., Технички факултет-Битола
Избор за вонреден професор: 27.06.2006 год., Технички факултет-Битола
Избор за редовен професор: 17.02.2011 год., "Универзитет Св.Климент Охридски"-Битола

 

 

 

 

 

Научно-истражувачки интерес

Научно подрачје: 2.00 Техничко-технолошки науки
Поле: 2.14 Машинство
Области (дисциплини):
21400 Општо машинство, проектирање и машински конструкции
21413 Транспортна механизација
21412 Земјоделско машинство и механизација

21417 Техничка механика и механика на цврсто тело

Др. активности

 

 

 

Објавени научни и стручни трудови: 54 во странство и 58 во земјата. Од објавените трудови во странство 40 се на меѓународни научни конференции, 10 во меѓнародни научни списанија и 4 во меѓународни научни списанија со импакт фактор. Од објавените трудови во земјата 56 се на меѓународни научни конференции, а 2 во меѓународни научни списанија

 

Научно-истражувачки проекти: 1 во земјата

 

Развојно-истражувачки проекти: 1 меѓународен, 3 во земјата


Апликативни проекти: 6 во земјата

 

TEMPUS проекти: учество во активности на 6 проекти

 

Објавени учебници и учебни помагала: 4 учебнци и 6 учебни помагала

 

Интерни скрипти: 8 учебници, 5 учебни помагала и 3 други скрипти

 

Гостувачки предавања: 2 во странство и 2 во земјата

 

 Академски посети: 9 во странство

 

Останати активности: апликативна дејност со колеги од Машинскиот факултет во Скопје; проследени 7 повеќедневни семинари и 2 конференции за научно и стручно усовршување; презентирање на научни трудови на повеќе меѓународни конференции во земјата и странство; учество на два саеми со нов производ-како конструктор; промоција во медиумите со два нови производи-како конструктор; рецензент на: учебници, учебни помагала, проекти, наставници, асистенти; вклученост во докторски дисертации, магитерски трудови и дипломски работи итн.


Членство во научни и стручни асоцијации и друштва: потпретседател на Македонското научно друштво-Битола (МНД-Битола), секретар на Одделението за техника на МНД-Битола, член на Управниот одбор на МНД-Битола, член на Уредувачки совет на ДНУ-Битола и МНД-Битола, претседател на редакциски одбор на Зборник од научна конференција; член на Собранието на Институтот за стандардизација при Министерството за економија на РМ, член на технички комитет ТК-19 при Институтот за стандардизација на РМ, претседател на Собранието на КЛАСТЕР на производители на приклучна земјоделска механизација и опрема за сточарско производство “БИПОМ-М”, член и потпретседател на Комисија за издавачка дејност и Комисија за наставни и научни прашања при Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола, член во научен и програмски одбор на научни конференции итн. 


Научни признанија: Плакета на ДНУ-Битола, за активности на научната мисла по повод 40 години постоење на друштвото, 2001 год.; Плакета на МНД-Битола, за плодна соработка и придонес во афирмација на научната мисла, 2007 година.

 

 

Предмети кои ги покрива:


Средства за транспорт, Отсек за индустриско инженерство и менаџмент-студиска програма Индустриски менаџмент и Индустриско инженерство и менаџмент, Машински отсек-судиска програма Машинство, Отсек за сообраќај и транспорт-студиски програми Сообраќајно-транспортно инженерство и Сообраќајно-транспортна телематика

 

Метални конструкции, Машински отсек-студиска програма Машинство, Отсек за индустриско инженерство и менаџмент-студиска програма Индустриско инженерство и менаџмент

 

Современи експериментални испитувања, Отсек за индустриско инженерство и менаџмент-студиска програма Индустриски менаџмент

 

Основи на машинство, Отсек за индустриско инженерство и менаџмент-студиска програма Индустриски менаџмент и Индустриско инженерство и менаџмент, Отсек за графичко инженерство-студиска програма Графичко инженерство, Отсек за сообраќај и транспорт-студиска програма Сообраќајно-транспортно инженерство

 

Претоварни процеси, Отсек за сообраќај и транспорт-студиски програми Сообраќајно-транспортно инженерство и Сообраќајно-транспортни системи и технологии

 


Надежност на технички системи (предмет на втор циклус на студии), Отсек за индустриско инженерство и менаџмент-студиска програма Индустриски менаџмент и Индустриско инженерство и менаџмент, Отсек за графичко инженерство-студиска програма Графичко инженерство

 

Современи експериментални испитувања-напреден курс (предмет на втор циклус на студии), Отсек за индустриско инженерство и менаџмент-студиска програма Индустриски менаџмент и Индустриско инженерство и менаџмент

 

Методологија на научна и стручна работа (предмет на трет циклус на студии), Отсек за индустриско инженерство и менаџмент-студиска програма Индустриски менаџмент и Индустриско инженерство и менаџмент

 

Надежност на технички системи-одбрани поглавја (предмет на трет циклус на студии), Отсек за индустриско инженерство и менаџмент-студиска програма Индустриски менаџмент и Индустриско инженерство и менаџмент, Отсек за графичко инженерство-студиска програма Графичко инженерство