Следни испити

Декември/Јануари
П В С Ч П С Н
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
891011121314
сите

Новости

29 Ноември 2017

Познати добитниците на наградите за истражувачки труд и есеј на распишаниот награден конкурс на УКЛО. Две од првите три награди за студентите од ТФБ. Честитки до Филип Лазоски (прва награда) и Игор Стерјовски (трета награда) за истражувачки трудови. 

повеќе

21 Ноември 2017

Се известуваат студентите кои ги полагаат следните предмети:

Аналогна електроника, Мерно-аквизициски системи и Електроника за сообраќајни инженери

кај проф. д-р Цветко Митровски, дека истите ќе ги одржи проф. д-р Миле Спировски на 24.11.2017 год. во терминот од 14h.

повеќе

15 Ноември 2017

Список на примени кандидати на втор циклус универзитетски студии на ОТСЕКОТ ЗА СООБРАЌАЈ И ТРАНСПОРТ во академската 2017/2018 година (сите уписни рокови)

повеќе

10 Ноември 2017

Распоред за испити во ноемвриска испитна сесија за академска 2017/18 год. за сите студиски програми преземи

повеќе

06 Август 2017

Понеделник 07.08.2017, Хотел Театар - Битола
од 10:00-13:00 „На кафе со ЕУ ИПА Проектот"
Центарот за вработување Битола организира информативен настан од неформалнен карактер во рамките на ЕУ-ИПА Проектот „Поддршка за вработување на млади" за младите невработени лица, на возраст до 29 год., активни баратели на работа.

повеќе

01 Август 2017

Им се соопштува на студентите дека испитите за септемвриска сесија од зимски семестар кај проф. д-р Мирка Поп Николова Радевска од среда 31. 08. 2017 се презакажуваат на 21. 08. 2017 во 10 часот - училна 12.

Распоред за испити во септемвриска сесија

повеќе

15 Август 2016

Се известуваат студентите дека отворено е електронското пријавување на испити во iKnow системот за септемвриска сесија. Студентите задолжително треба електронски да се пријават во iKnow системот.

повеќе

30 Јануари 2015

Се известуваат студентите на Технички факултет – Битола дека заради новите законски прописи скриптарата нема да работи почнувајќи од 01.02.2015 год.

повеќе

Ред. проф. д-р Кире Поповски

prof. Dr Кире Поповски
Биографија

Биографија

Вонр. проф. д-р. Кире Поповски е роден на 24.07.1962 г. во Битола. Основно и средно образование завршил, со контунуиран одличен успех, во Битола. Во учебната 1981/82 г. се запишал на Техички факултет - Битола, машински смер. Истиот го завршил 1986 г. со дипломска работа по предметот "Мотори со внатрешно изгорување". Истата година се вработил во Р.О. "Раде Кончар" (подоцна А.Д. "Фринко") и работел како конструктор на амонијачни пумпи, компресори и вентили. Истовремено се запишал на Магистерски студии на Машинскиот факултет во Скопје каде и магистрирал во 1993 г. на насоката термотехника и термоенергетика на тема: "Емпириски модел на топлинските текови во оранжериски простор". Од ноември 1987 г. работи како асистент на Техичкиот факултет - Битола. Според Билтенот на Универзитетот во Битола бр. 75 од 30.09.1987 г. е избран за помлад асистент по предметите: Мотори со внатрешно согорување 1 и 2 и Компресори и компресорски постројки, кои се слушаат на Машинскиот отсек. Според Билтенот на Универзитетот во Битола бр. 109 од 31.12.1990 г. е избран за помлад асистент по предметите: Мотори со внатрешно согорување 1 и 2 и Компресори и компресорски постројки, кои се слушаат на Машинскиот отсек. Во 1993 г. магистрирал на насоката термотехника и термоенергетика на Машинскиот факултет во Скопје на тема: "Емпириски модел на топлинските текови во оранжериски простор". Истата, 1993 г., според Билтенот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” од Битола бр. 139 од 29.10.1993 г. е избран за асистент по предметите: Мотори со внатрешно согорување 1 и 2 и Компресори и компресорски постројки, кои се слушаат на Машински отсек. Во 1995 г. според Билтенот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” од Битола бр. 159 од 31.08.1995 г. е избран за асистент по предметите: Моторни возила 1 и 2, кои се слушаат на Сообраќајниот отсек. Во 1999 г. според Билтенот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” од Битола бр. 204 од 7.09.1999 г. е избран за асистент по предметот: Транспортни системи и транспорт во цевки, кој за прв пат се предаваше на Машинскиот отсек. На 8.05.2003 г. успешно ја одбранил докторската дисертација со наслов “Топлиноизменувач со проширена површина за работни медиуми вода и воздух” на Машинскиот факултет - Скопје. Во 2003 г. според Билтенот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” од Битола бр. 255 од 3.11.2003 г. е избран за доцент на Технички факултет - Битола. Во 2008 г. според Билтенот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” од Битола бр. 305 од 1.04.2008 г. е избран за Вонреден професор на Технички факултет - Битола. Автор е на 59 објавени трудови (6 учебни помагала, повеќе рецензии на трудови и развојни проекти, стручни и научни трудови објавени во земјава и странство). Во ракопис има уште четири учебни помагала од областа на графиката и пријавено два стручно - научни труда во странство за кои се чека информација за нивно позитивно прифаќање. Член е на Друштвото на термичари на Република Македонија.

Книги

1. Popovski K. (1999). Praktikum po motori so vnatre{no sogoruvawe. Tehni~ki fakultet - Bitola, Bitola, Makedonija

2. Stojanovski V., Popovski K. (1999). Kompresori - zbirka na re{eni i ispitni zada~i. Tehni~ki fakultet - Bitola, Bitola, Makedonija.

3. Stojanovski V., Popovski K. (2004). Re{eni i ispitni zada~i po Transportni sistemi i transport vo cevki. Tehni~ki fakultet, Bitola, Makedonija.

4. Popovski K., (2005). Praktikum po motori S.V.S.- 1. Tehni~ki fakultet, Bitola, Makedonija.

5. Popovski K., (2005). Re{eni i ispitni zada~i po motori S.V.S. Tehni~ki fakultet, Bitola, Makedonija.

6. Mikarovska V., Popovski K., (2005). Motorni vozila: praktikum i re{eni zada~i. Tehni~ki fakultet, Bitola, Makedonija.

7. Popovski K., (2006). Oprema za grafi~ka podgotovka - redaktirani predavawa. Tehni~ki fakultet, Bitola, Makedonija.

8. Popovski K., (2006). Ma{ini i sistemi za grafi~ka dorabotka - redaktirani predavawa. Tehni~ki fakultet, Bitola, Makedonija.

9. Popovski K., (2007). Digitalno video - redaktirani predavawa . Tehni~ki fakultet, Bitola, Makedonija.

10. Popovski K., (2007). Kompozicija na multimedijalni proekti - redaktirani predavawa . Tehni~ki fakultet, Bitola, Makedonija.

Трудови и конф.

1.2. STRU^NA i nau^na AKTIVNOST 1.2.1. Во периодот од неговиот прв избор за помлад асистент до изборот на Доцент во 2003 г.  1. Поповски К. (1988). Една програма за пресметка  на  силите  кои  дејствуваат  врз клипниот механизам кај моторите со внатрешно изгорување, "Енергетика - 88" - Битола, Битола, Македонија. 2. Пановски С., Поповски К. (1990). Теоретско и експериментално истражување на  проточна  турбина од типот "Банки" со предлог на практично производство, НИП финасиран од РЗНД - Скопје 1987/90, Скопје, Македонија. 3. Шекерџи Д., Поповски К. (1988). Главен проект за инсталација на централно затоплување на ткаечницата "Битолатекс" во с. Магарево, со инсталирана снага  од 200 kW, Битола, Македонија. 4. Поповски К. (1989). Топлинско-техничка пресметка на топлински загуби  и  потребни грејни тела во "Електродистрибуција" - Битола, Битола, Македонија. 5. Шекерџи Д., Поповски К. (1989). "Главен проект за инсталација на централно затоплување  на  управната зграда на ГРО "Пелистер"  -  Битола,  со  инсталирана снага од 2х200 kW, Битола, Македонија. 6. Поповски К. И др. (1991). " Просторната, кадровската и материјалната опременост на факултетот за: испитување и атестирање на возила и приколки за основните услови на нивната приспособеност за патен сообраќај, Елаборат, Технички факултет - Битола, Битола, Македонија.  7. Вилос Е., Вилос И., Поповски К. (1993). Рецензија на изведбен проект на интерна бензиска пумпа во "Југотутун" - Демир Хисар, Технички факултет - Битола, Битола, Македонија.  8. Поповски К., Мојсовски А., Серафимов М. (1993). Промена на карактеристиките на  стаклени  прегради, IV советување на ДТМ-93, Машински факултет -  Скопје, Скопје, Македонија.  9. Поповски К. (1993). Емпириски модел на топлинските  текови  во  оранжериски  простор, Магистерски труд, Машински факултет - Скопје, Скопје, Македонија.10. Мијаковски И., Поповски К. (1994). Транспорт на сувозаситена и влажна пара по  долги  цевоводи, V симпозиум за теоретска  и  применета механика на Друштвото за механика на Република  Македонија, Охрид, Македонија.11. Поповски К. (1995). Мотори со внатрешно изгорување - 1 (решени примери), (интерна скрипта) Битола, Македонија.12. Мијаковски И., Поповски К. (1995). Компјутерска симулација на изборот на  редоследот  на  изолационите панели на ладилниците, V советување на ДТМ-95, Машински факултет - Скопје, Охрид, Македонија.13. Поповски К. (1995). Дополнителен проект на главниот  машински  проект  за  индустриски комбиниран ладилник, Технички факултет - Битола, Битола, Македонија.14. Поповски К. (1995). Програма и пресметка на тунел за смрзнување, Друштво за наука и  уметност - Битола, Битола, Македонија.15. Герамитчиоски Т., Митревски В., Поповски К. (1996). Примена на KLIPER и CAD при моделирање на машинските елементи со осврт на моделирање на фрикциона спојка, Прв конгрес на математичарите и информатичарите на Македонија, Охрид, Македонија.16. Поповски К., Мијаковски И., Митревски В. (1996). Компјутерска програма за нелинеарно програмирање, Прв конгрес на математичарите и информатичарите на Македонија, Охрид, Македонија17. Мијаковки И., Поповски К., (1996). Влијанието на дистрибутивните елементи врз распределбата на протекот на течност низ цевниот сноп кај хоризонталните цилиндрични разменувачи на топлина, Зборник на трудови на Техничкиот факултет - Битола, Битола, Македонија.18. Поповски К., Мијаковски И., (1996). Компјутерска пресметка за пресметка на разменувачите на топлина, Зборник на трудови на Техничкиот факултет - Битола, Битола, Македонија.19. Поповски К., Мијаковски И. Микаровска В. (1996). Еден начин на ориентационо одредување на некои од основните карактеристики кај моторите со внатрешно согорување, Зборник на трудови на Техничкиот факултет - Битола, Битола, Македонија.20. Микаровска В., Поповски К., Данев Д., Ќосевски М. (1996). Зависност на моментот на носење M [Nm] и коефициентот на триење m [-] од прирастот на температурата кај фрикционите спојки од моторните возила, Зборник на трудови на Техничкиот факултет - Битола, Битола, Македонија.21. Mitrevski V., Popovski K. (1997). Non-Linear Programming With Limit Gradient Method, Mathematical Model And Software, GAMM, Gesellschaft fur angewandte mathematik und mechanik e.V., Regensburg, Germany.22. Popovski K., Mitrevski V. (1997). Computer Program For Calculation Of The Coefficient Of The Total Heat Transfer At Lamella Heat - Transformers According To e-NTU Method, GAMM, Gesellschaft fur angewandte mathematik und mechanik e.V., Regensburg, Germany.23. Стојановски В., Поповски К. (1997). Компресори - збирка на решени и испитни задачи (интерна скрипта), Технички факултет - Битола, Битола, Македонија.24. Поповски К. (1997). Мотори СВС - решени и испитни задачи (интерна скрипта), Технички факултет - Битола, Битола, Македонија.25. Поповски К., Мојсовски А., Мијаковски И. (1997). Топлиноизменувач со проширена површина за работни медиуми вода и воздух, VI советување на ДТРМ, Машински факултет - Скопје, Охрид, Македонија.26. Stojanovski V., Popovski K. (1997). The kinematics and dynamics of reciprocating compressors. XXII Yugoslav congress of theoretical and applied mechanics, YUCTAM Vrnja~ka Banja ‘97, str. 224 - 228, Faculty of mechanical engineering university of Belgrade, Mathematical institute SANU, Belgrade, Yugoslavia.27. Поповски К. (1998). Практикум по мотори со внатрешно согорување. (интерна скрипта) Технички факултет - Битола, Битола, Македонија28. Мијаковски И., Поповски К. (1998). Влијанието на дистрибутивните елементи врз распределбата на протокот на вода низ цевките кај добошастите кондензатори. Зборник на трудови на Технички факултет - Битола, Битола, Македонија.29. Стојановски В., Поповски К. (1998). Компјутерски програм за кинематски и динамички дијаграми кај клипните компресори. Зборник на трудови на Технички факултет - Битола, Битола, Македонија.30. Поповски К. (1999). Практикум по мотори со внатрешно согорување. Технички факултет - Битола, Битола, Македонија31. Стојановски В., Поповски К. (1999). Компресори - збирка на решени и испитни задачи. Технички факултет - Битола, Битола, Македонија.32. Мијаковски И., Поповски К., Мијаковски В. (1999). Влијание на дистрибутивните елементи врз распределбата на протекот на вода низ цевниот сноп кај добошастите испарувачи. VII советување на ДТРМ-99, Машински факултет - Скопје, Охрид, Македонија.33. Поповски К. (1999). Температурно поле на ребро кај топлиноизменувачи со проширена површина. VII советување на ДТРМ, Машински факултет - Скопје, Охрид, Македонија.34. Поповски К., Мијаковски И. (2001). Губитоци на енергија од триење кај разгранетите водоводни мрежи. VIII советување на ДТРМ, Машински факултет - Скопје, Охрид, Македонија.35. Герамитчиоски Т., Митревски В., Поповски К. (2001). Првична анализа на влијателните параметри врз загревањето на полжавест запчест пар. Зборник на трудови, Технички факултет - Битола, Македонија.36. Мијаковски И., Поповски К., Мијаковски В. (2001). Влијание на влезните елементи врз распределбата на протокот на вода кај добошастите амонијачни испарувачи. Зборник на трудови, Технички факултет - Битола, Македонија.37. Мијаковски И., Поповски К., Мијаковски В. (2001). Проектирање на канали по методот на враќање на статичкиот притисок. Зборник на трудови, Технички факултет - Битола, Македонија.38. Поповски К., Мијаковски И., Мијаковски В. (2001). Компјутерска програма за хидраулична пресметка на разгранети водоводни мрежи. Зборник на трудови, Технички факултет - Битола, Македонија.39. Поповски К., Мијаковски И., Мијаковски В. (2001). Компјутерска програма за хидраулична пресметка на прстенасти водоводни мрежи. Зборник на трудови, Технички факултет - Битола, Македонија.40. Поповски К. (2003). Топлиноизменувач со проширена површина за работни медиуми вода и воздух. Докторска дисертација, Машински факултет - Скопје, Македонија.  1.2.2. Во периодот од неговиот избор за Доцент во 2003 г. до изборот во Вонреден професор 41. Стојановски В., Поповски К. (2004). Решени и испитни задачи по Транспортни системи и транспорт во цевки. Технички факултет, Битола, Македонија.42. Поповски К. (2004). Споредба на топлиноизменувачи со проширена површина според обликот на ребрата. IX советување на ДТРМ, Машински факултет - Скопје, Битола, Македонија.43. Поповски К., (2005). Практикум по мотори С.В.С.- 1. Универзитет "Св. Климент Охридски", Технички факултет, Битола, Македонија.44. Поповски К., (2005). Решени и испитни задачи по мотори С.В.С. Универзитет "Св. Климент Охридски", Технички факултет, Битола, Македонија.45. Микаровска В., Поповски К., (2005). Моторни возила: практикум и решени задачи. Универзитет "Св. Климент Охридски", Технички факултет, Битола, Македонија.46. Поповски К., (2005). Рецензија на трудот, “Фактори кои имаат влијание на квалитетот на издувната емисија кај Ото моторите”, за Зборник на трудови на Универзитетот "Св. Климент Охридски", Битола, Македонија.47. Поповски К., Поповски Љ. (2005). Геометриски големини и избор на топлиноизменувачи со ламели за работени медиуми вода и воздух. Зборник на трудови на Универзитетот "Св. Климент Охридски", Битола, Македонија.48. Nusev S., Popovski K., Pavlov B., (2005). Tehnologija za brzu i jeftinu proizvodnju livenih proizvoda sa temperaturom livenja od 538 oC, DEMI 2005, Banja Luka, Bosna i Hercegovina.49. Pavlov B., Nusev S., Popovski K., (2005). Izbor dinami~kih i matemati~kih modela ko~nica kod kranova, DEMI 2005, Banja Luka, Bosna i Hercegovina.50. Popovski K., Nusev S., Pavlov B., (2005). Matemati~ki prora~un lamelnih razmeniva~a toplote za radne medijume voda i vazduh, DEMI 2005, Banja Luka, Bosna i Hercegovina.51. Mijakovski V., Popovski K. (2005). Energy savings of a water pump with VFD in air conditioning systems, 12 simpozijum termi~ara SCG, Ma{inski fakultet u Univerziteta u Ni{u, Sokobanja, Srbija i Crna Gora. 52. Popovski K., Nusev S. (2006). Izbor razmenjiva~a toplote prema obliku rebara, 19 kongres o procesnoj industriji Procesing 2006, Beograd, Srbija.53. Nusev S., Popovski K. (2006). Primena silikonske gume u izradi kalupa za centrifugalno livenje, 19 kongres o procesnoj industriji Procesing 2006, Beograd, Srbija.    54. Popovski K., Nusev S., Pavlov B., (2007). Proracun koeficijenta konvenktivnog prelaza toplote sa rebara na okolininu ar i faktora prelaza toplote ja kod lamelastih razmenjivaca toplote, DEMI 2007, Banja Luka, Bosna i Hercegovina.55. Popovski K., Mitrevski V., (2007). Matematički model i kompjuterski program za proračun lamelastih razmenivača toplote, 20 kongres o procesnoj industriji Procesing 2007, Beograd, Srbija.56. Popovski K. (2007).Matematicki model i kompjuterski program za proracun prstenastih vodovodnih mreza, Vodovod i kanalizacija 2007, 28 Strucno - naucni skup za medzunarodnim ucescem, Savez inzinjera i tehnicara Srbije, Tara, Srbija.57. Popovski K. (2007). Matematicki model i kompjuterski program za proracun razgranetih vodovodnih mreza, Vodovod i kanalizacija 2007, 28 Strucno - naucni skup za medzunarodnim ucescem, Savez inzinjera i tehnicara Srbije, Tara, Srbija.58. Поповски К. (2007). Рецензија на развојно - иновацискиот проект за Министерство за образование и наука на Република Македонија, Скопје, Македонија.59. Поповски К. (2007). Рецензија на развојно - истражувачки проект за Министерство за образование и наука на Република Македонија, Скопје, Македонија.